Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr45                      i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu

§ 1.
 1. Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane minimum 3 lata.
 3. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej (zgodnie               z Rozporządzeniem MEN).
 4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawcę klasy.
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego,              z wyłączeniem wakacji.
 6. Termin zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych określa      nauczyciel bibliotekarz  w porozumieniu z wychowawcą ( nie później niż 2 dni przed zakończeniem zajęć).
 7. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników    i materiałów edukacyjnych przed upływem terminu wskazanego                    w punkcie 6.
 8. Zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie obiegowej świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.
 9. W sytuacji zagubienia lub zniszczenia podręczników, należy odkupić je przed końcem roku szkolnego. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem do uiszczenia wskazanej kwoty na podane konto.
                                                           § 2.

 1. Rodzice uczniów podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w danym roku szkolnym zapoznają się z treścią Regulaminu i podpisują oświadczenie:

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu.
Jednocześnie przyjmuję odpowiedzialność finansową za udostępnione mojemu dziecku (imię i nazwisko) …………………………………………… , uczniowi klasy ……… podręczniki i materiały edukacyjne i w sytuacji, kiedy podręcznik(i) nie nadają się do wypożyczenia następnej osobie, zobowiązuję się do odkupienia podręcznika(podręczników), w sytuacjach wyjątkowych do zapłacenia za zniszczone materiały.
…………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


 1. Wartość uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor ZS 9.
 2. Uczniowie wypożyczają podręczniki i materiały edukacyjne w obecności wychowawcy klasy.
 3. Uczniowie zobowiązani są do dbania o wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.
 4. Przez zniszczone materiały edukacyjne rozumie się podręczniki zalane, popisane,                      z brakującymi kartkami, i inne zniszczenia książki uniemożliwiające ich używanie.