Regulamin wypożyczalni
 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczniowie klas pierwszych – po pasowaniu na czytelnika.
 2. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, w tym 1 lekturę, na okres 14 dni. Termin wypożyczenia książki można przedłużyć do miesiąca.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
 5.  Uczeń przygotowujący się do konkursu, może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.
 6. Wypożyczone książki należy szanować, zniszczone okładki - zmieniać. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia i poinformować bibliotekarza.
 7. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 8. Książkę zagubioną lub zniszczoną należy odkupić (taki sam tytuł) lub w sytuacjach wyjątkowych, po ustaleniu z bibliotekarzem,  odkupić inną.
 9. Książki wypożyczone należy zwrócić do biblioteki do 10 czerwca.
 10. W bibliotece obowiązuje CISZA.
 11. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje: wyproszeniem z biblioteki, wpisem uwagi do zeszytu kontaktowego, powiadomieniem wychowawcy, obniżeniem oceny zachowania.
 12. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.
Regulamin Informacyjnego Centrum Multimedialnego
 1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów dydaktycznych i edukacyjnych.
 2.  Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele.
 3. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych w czasie przerw oraz obowiązujących ich zajęć szkolnych.
 4. O wszelkich problemach związanych z korzystaniem z komputera należy informować bibliotekarza.
 5.  Niedozwolone jest samowolne manipulowanie sprzętem, podłączanie własnych urządzeń, np. MP3, przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, słuchawek.  
 6. Czytelnia jest miejscem, gdzie można obejrzeć film, prezentacje i inne wiadomości edukacyjne.
 7. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje: wyproszeniem z biblioteki, wpisem uwagi do zeszytu kontaktowego, powiadomieniem wychowawcy, obniżeniem oceny zachowania.