Regulamin udostępniania podręczników i materiałów                     edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr45                                  i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu

§ 1.
 1. Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane minimum 3 lata.
 3. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej                                      (zgodnie z Rozporządzeniem MEN).
 4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawcę klasy.
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego,              z wyłączeniem wakacji.
 6. Termin zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych określa nauczyciel bibliotekarz         w porozumieniu z wychowawcą ( nie później niż 5dni przed zakończeniem zajęć).
 7. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych przed upływem terminu wskazanego w punkcie 6.
 8. Zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie obiegowej świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.
 9.  W klasach 1-3 w sytuacji zagubienia lub zniszczenia podręcznika, należy odkupić go przed następnym wydaniem kolejnej części podręcznika. Następna część podręcznika będzie wydana po oddaniu wcześniejszej części.
 10. W sytuacji zagubienia lub zniszczenia podręczników, należy odkupić je przed końcem roku szkolnego (w terminie oddania książek przez klasę)
                                                           § 2.

 1. Rodzice uczniów podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w danym roku szkolnym zapoznają się z treścią Regulaminu i podpisują oświadczenie:

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu.
Jednocześnie przyjmuję odpowiedzialność finansową za udostępnione mojemu dziecku (imię i nazwisko) …………………………………………… , uczniowi klasy ……… podręczniki i materiały edukacyjne, i w sytuacji, kiedy podręcznik(i) nie nadają się do wypożyczenia następnej osobie bądź zostały zagubione zobowiązuję się do ich odkupienia.
                                    ……………………………………………
                                 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

1. Uczniowie wypożyczają podręczniki i materiały edukacyjne w obecności wychowawcy klasy.
2. Uczniowie zobowiązani są do dbania o wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.
3. Przez zniszczone materiały edukacyjne rozumie się podręczniki zalane, popisane,                                z brakującymi kartkami, i inne zniszczenia książki uniemożliwiające ich używanie.