Regulamin wypożyczalni

 Regulamin wypożyczalni
 1. Użytkownikami  biblioteki szkolnej są  uczniowie klas 1-8, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. 
 2. Uczniowie klas pierwszych zostają przyjęci w poczet czytelników po „pasowaniu na czytelnika”         w trakcie pierwszej lekcji bibliotecznej.
 3. Czytelnik przed wejściem do pomieszczenia z księgozbiorem, pozostawia plecaki i torby                     w wyznaczonym miejscu.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki ( w tym jedną lekturę) na okres dwóch tygodni           z możliwością przedłużenia do jednego miesiąca.
 6. Uczeń przygotowujący się do konkursu, może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.
 7. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 9. W bibliotece i czytelni obowiązuje CISZA, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.
 10. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory od 15 września do 31 maja.
 11. W przypadku nieoddania wypożyczonych zbiorów w określonym terminie system Prolib blokuje konto czytelnika.
 12. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do 5 czerwca każdego roku szkolnego. Użytkownikom , którzy nie rozliczyli się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego, wstrzymuje się  w nowym roku szkolnym korzystanie z zasobów do momentu zwrotu zaległości. Może to także skutkować obniżeniem oceny z zachowania.
 13. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) zobowiązani są do pobrania w bibliotece zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów (obiegówka) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
 14. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży               w kompetencji Dyrektora Szkoły.

Regulamin Informacyjnego Centrum Multimedialnego
 1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów dydaktycznych i edukacyjnych.
 2.  Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele.
 3. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych w czasie przerw oraz obowiązujących ich zajęć szkolnych.
 4. O wszelkich problemach związanych z korzystaniem z komputera należy informować bibliotekarza.
 5.  Niedozwolone jest samowolne manipulowanie sprzętem, podłączanie własnych urządzeń, np. MP3, przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, słuchawek.  
 6. Czytelnia jest miejscem, gdzie można obejrzeć film, prezentacje i inne wiadomości edukacyjne.
 7. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje: wyproszeniem z biblioteki, wpisem uwagi do zeszytu kontaktowego, powiadomieniem wychowawcy, obniżeniem oceny zachowania.